اطلاعات محل، بازدید تحویل کالا

محل بازدید کالاها
استان
استان مورد نظر را وارد کنید
شهر
شهر مورد نظر را وارد کنید
آدرس
آدرس مورد نظر را وارد کنید

اطلاعات درج قیمت پایه، مالیات بر ارزش افزوده

قیمت پایه ( ارزش ریالی )
مبلغ مورد نظر را وارد کنید
ریال
مالیات بر ارزش افزوده
عدد مورد نظر را وارد کنید
درصد
ردیف هایی (کالاهایی) مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود؟
بله
خیر

اطلاعات مالی

نوع ودیعه دریافتی
درصدی از قیمت پایه
مبلغ ثابت
مبلغ ریالی ودیعه
عدد مورد نظر را وارد کنید
ریال
5
درصد ارزش ریالی
حداکثر درصد اختلاف مجاز قیمت پیشنهادی با قیمت کارشناسی / پایه
10
درصد

اطلاعات مزایده گزار

نشانی دستگاه
استان
استان مورد نظر را وارد کنید
شهر
شهر مورد نظر را وارد کنید
آدرس
آدرس مورد نظر را وارد کنید

اطلاعات تماس

تلفن ثابت
تلفن
کد
نمابر
تلفن
کد
تلفن همراه
شماره همراه را وارد کنید
پست الکترونیکی
ایمیل مورد نظر را وارد کنید