در ولتاژ بالا، بایستی از افزایش موضعی میدان الکتریکی در لبه های تیز جلوگیری شود. با استفاده از نوار رسانا، کیفیت بهبود یافته و فرآیند ساده شده است، زیرا همان فرآیند اعمال شده برای نوارهای باند استاندارد می تواند اعمال شود.
PropertyValue
Thermal ClassF (155 °C)
Thickness0.33 mm
Base weight550 g/m2
Resin content

26%
Curing Conditions3h @ 150 °C or
5h @ 135 °C or
14h @120 °C
Tensile Strength after Curing, at 20 °C2500 N/cm per layer
Tensile Strength after Curing, at 155 °C1800 N/cm per layer
Specific Surface Resistance after Curing5-25 kΩcm/cm
Specific Volume Resistance20-500 kΩcm
Polyglas® طیف وسیعی از نوارهای با کیفیت بالا است که به رزین های مخصوص پلی استریمید گرما آغشته شده است. پس از اتمام فرآیند حتی در مقایسه با فولاد ویژگی های بهبود یافته ای پیدا می نمایند.
ProductDimensions Application /FeaturesOil FilledDry/CastTraction
Polyglas P306.5 to 50 mm width 100, 200 m lengthCore leg support, BandageX(X)X
Polyglas P306.5 to 50 mm width 100, 200 m lengthCore leg support, Bandage EN45545-2 approvedX(X)X
Polyglas P30 50 mm width 100, 200 m lengthElectrical Shielding and Mechanical Banding of Core ColumnsX