رزین در تعیین عملکرد حرارتی بسیار ضروری است، اما انتخاب رزین پیچیده است و به عوامل مختلفی بستگی دارد که از پارامترهای حیاتی آن میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • مقاومت در برابر دما تا 220 درجه سانتیگراد و بالاتر
    1. شوک حرارتی
  • قابلیت اطمینان بالا مرتبط با کلاس حرارتی بالا مورد نیاز
    1. شرایط آب و هوایی
    2. مقاومت شیمیایی