مواد انعطاف پذیر مورد استفاده در هر نوع موتور موجب استقامت بالای دمای عملیاتی می گردد. تحمل شرایط سخت ترمومکانیکی لمینت ها از جمله این موارد می باشد که مقاومت بالایی در برابر شوک حرارتی ایجاد می نمایند.
Thickness mmLayer thickness, μm Tensile strengthBreakdown voltage
GlassPI film
Glass/PI film0.08–0.1225–5025–75highmedium
Glass/PI film/Glass0.15–0.2150–8025–50very highmedium
NomexPI film
Nomex® 1)/PI film0.09–0.2950–25025lowmedium
0.11–0.3250–25050mediumhigh
0.14–0.3480–18075highvery high
Nomex® 1)/PI film/Nomex®0.21–0.4180–18025lowmedium
0.24–0.4380–18050mediumhigh
0.25–0.4580–18075highvery high