ژانویه 1, 2023

مناقصه ضایعات دو

کد مزایده متن سربرگ خود را وارد کنید شماره مزایده متن سربرگ خود را وارد کنید شماره پارتی متن سربرگ خود را وارد کنید عنوان مزایده []
دسامبر 13, 2022

مزایده سه

مزایده/مناقصه مزایده دو مزایده/مناقصه مزایده یک کد مزایده متن سربرگ خود را وارد کنید شماره مزایده متن سربرگ خود را وارد کنید شماره پارتی متن سربرگ []
دسامبر 13, 2022

مزایده دو

مزایده/مناقصه مزایده سه مزایده/مناقصه مزایده دو کد مزایده متن سربرگ خود را وارد کنید شماره مزایده متن سربرگ خود را وارد کنید شماره پارتی متن سربرگ []
دسامبر 7, 2022

مزایده فروش ضایعات

مزایده/مناقصه مزایده شماره سه مزایده/مناقصه مزایده شماره دو کد مزایده 123456 شماره مزایده متن سربرگ خود را وارد کنید شماره پارتی متن سربرگ خود را وارد []